Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Multifunkční hřiště

Správce multifunkčního hřiště Jan Novák. Tel.: 605 939 298.

Provozní řád multifunkčního hřiště obce Třebenice

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do prostorů kurtů s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení

  I. Účel multifunkčního hřiště

 1. Multifunkční hřiště je určeno k provozování míčových her např. tenis, nohejbal, volejbal, badminton, košíková, házená, malá kopaná, florbal aj.
 2. Hřiště je vybudováno pro občany obce Třebenice.

  II. Správa hřiště

 1. Multifunkční hřiště provozuje obec Třebenice.
 2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
 3. Osobám mladším 15 let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 4. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti jím určená osoba.
 5. Správce neručí za odložené věci v areálu a nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků hřiště.
 6. Každý uživatel vstupuje a pobývá na hřišti na vlastní nebezpečí a svým chováním nesmí ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních uživatelů hřiště. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu hřiště.
 7. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody nebo poškození majetku a je povinen tyto neprodleně oznámit správci areálu. V případě poškození hřiště nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.
 8. Do prostoru hřiště je zakázáno vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, botách na podpatku, v botách s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi blátem), vjíždět na kolech, na kolečkových  bruslích, či skateboardech a v prostoru hřiště konzumovat potraviny, alkohol, kouřit (včetně elektronické cigarety) a používat jiné návykové látky, odhazovat žvýkačky a odpadky. Je zakázáno vodit psy i jiná zvířata. Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký.
 9. Při odchodu z hřiště je každý uživatel povinen za sebou zamknout a klíč odevzdat správci.

   III. Provozní režim

 1. K evidenci obsazenosti slouží on-line rezervační systém na stránkách obce Třebenice v záložce „Rezervace“. Rezervovat je možno v předstihu 1 den - 3 měsíce.
 2. Slouží též jako evidence obsazenosti.
 3. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou uživatelé pokračovat ve hře.

  IV. Provozní doba

 1. Provozní doba hřiště je PO-NE od 8:00 – 21:00 hodin.
 2.  V zimním období může správce rozhodnout o uzavření hřiště v závislosti na počasí (teplota, srážky) zejména vzhledem k doporučení výrobce umělého povrhu ke způsobilosti pro provoz.

V. Závěr

 1. Provozní řád multifunkčního hřiště obce Třebenice je umístěn u vstupu na hřiště.
 2. Provozní řád nabývá platnosti dnem 29.04.2019.   Na základě provozních zkušeností je možná úprava tohoto provozního řádu.

SOUHLASÍM S PROVOZNÍM ŘÁDEM

REZERVACE

Mohlo by vás zajímat