Menu
Obec Třebenice
Třebenice okres Třebíč

Rybáři

Podmínky pro sportovní rybolov na rybnících:                                                           

Brodka v k.ú. Třebenice

Plešický v k.ú. Plešice

 

Pro sportovní rybolov na rybníku „Brodka“ a  „Plešický“ platí podmínky aktuálního Rybářského řádu MRS, vycházejícího z ustanovení zákona č. 99/2004   Sbírky, vyhlášky č. 197/2004 Sbírky, dále pak zákony a vyhlášky, vztahující se k ochraně přírody.

Porušení těchto předpisů je trestné dle platných právních předpisů!

Obec Třebenice si k těmto platným všeobecným předpisům stanovuje následující podmínky:

 

 1.    Povolenku může obdržet pouze občan Třebenic, Plešic nebo Chroustova. Výjimkou je osoba mající k obcím vztah jako chalupář, rodinný příslušník trvale žijících obyvatel, rodák z obce apod. Jednodenní povolenku může obdržet též osoba nesplňující tyto podmínky, která je k lovu pozvána členem zastupitelstva obce jako host. Tyto výjimky schvaluje starosta nebo místostarosta.

 

 1.   Loví se celoročně

Omezeny jsou pouze lovné dny. Sportovní rybolov lze na těchto revírech tedy provozovat: ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli. Dále je rybolov povolen každodenně v době školních letních prázdnin a ve dny státních svátků.

 

 1.   Doba hájení jednotlivých druhů ryb

           Candát obecný, štika obecná, sumec velký, od 1. ledna do 15. června.

 

 1. Denní doby lovu:

 - leden, únor, listopad, prosinec    7:00 – 18:00 hod

             - březen                                            6:00 -  21:00 hod                  

       - duben, září, říjen                            5:00 – 22:00 hod

       - květen, červen, červenec, srpen  4:00 -  24:00 hod

 

 1.   Stanovené minimální délky ryb, které je možné si ponechat:

kapr obecný                45 cm <=> 60 cm

amur bílý                     55 cm <=> 70 cm

lín obecný                   30 cm

štika obecná              60 cm

candát obecný           55 cm

sumec velký               min. míra nestanovena

U ryb, které mají míru stanovenou ve dvou cifrách (např. 50 – 65 cm), jde o spodní a horní hranici včetně, mezi kterými je možno si rybu ponechat. Pokud tedy ryba měří nad horní uvedenou hranici, musí být vrácena vodě! 

 

 1.    Omezený počet ulovených ryb

V jednom kalendářním roce, si rybář na povolenku může ponechat pouze 8 ks ušlechtilých ryb, jmenovaných v podmínce č. 5. Pokud již rybář toto množství dovršil, povolenka pozbývá platnost. Za této situace má rybář možnost zakoupit si v jednom roce ještě jednu povolenku pro další chytání.

 

 1.    Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích musí mít rybařící při lovu u sebe, řádně vyplněný nesmazatelným způsobem. Po skončení rybolovu musí nevyplněné kolonky včetně kolonky kontrola v řádku se záznamem proškrtnout. Celý tento docházkový záznam musí být odevzdán nejpozději 15 dnů po skončení platnosti povolenky (tzn. do 15. ledna následujícího kalendářního roku včetně). Pokud nebudou všechny záznamy řádně vyplněny nebo nebude-li odevzdán záznam o úlovcích do uvedeného termínu, nebude dotyčnému v příštím roce vydána povolenka.

 

 1.    Děti do 15 let věku mohou chytat pouze na jednu udici. V roce, kdy dovrší 15 let věku, již     mohou chytat na dvě udice.

 

 1.   Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

Vzdalovat se od nastražených prutů.

Odnášet rybu od vody bez jejího zapsání a ukončení lovu.

Lov nástražných rybek do čeřínku od 1. 1. do 15. 6.

Lov mimo denní dobu k tomu určenou.

Lov ryb v tomto revíru po vysazení. Tento zákaz musí být v revíru viditelně označen tabulemi a trvá maximálně deset dnů.

 

 1.  Brigády

Pro rybáře je stanoveno odpracovat za kalendářní rok pět brigádnických hodin na údržbě rybníku a jeho okolí. Nemůže-li někdo např. ze zdravotních důvodů brigádu vykonat, může za sebe poslat náhradníka. Brigádu možno nahradit i sponzorsky např. obilím v hodnotě 500 Kč. Z brigád jsou osvobozeni rybáři mladší 14ti a starší 60ti let.

 

 1.  Kontrola

V těchto revírech mohou kontrolu provádět všichni členové zastupitelstva Obce Třebenice.

 

 1.    Dospělí a mladiství od 15 let věku platí plnou cenu za roční povolenku vyhlášenou  pro daný rok, děti do 15-ti let věku polovinu této částky.

 

 1. Lov ryb

V tomto revíru se smí provozovat pouze povolenými způsoby lovu – viz. Rybářský řád MRS. Nově zavádíme jako povinné vybavení nesavou podložku pro šetrné položení ryby a vyproštění háčku. Stačí i plastový pytel min rozměru 80 x 60 cm. Při nočním rybolovu musí mít rybář lovné místo osvíceno, stačí svíčka nebo malá lampička.

 

 1. Jakékoli porušení rybářského řádu nebo podmínek Obce Třebenice může vést k odebrání povolenky a ztrátě možnosti ji kdykoli v budoucnu opět získat.

 

Tyto podmínky schválilo Zastupitelstvo obce dne  10. února 2020 a nabývají platnost dnem vyvěšení.

               

Jejich případné novelizace budou včas ohlášeny.

Mohlo by vás zajímat